Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij op grond van de Wet geluidshinder voornemens zijn hogere grenswaarden voor het wegverkeerslawaai vast te stellen voor de nieuwbouw van 9 appartementen op de percelen Bisschopsmolenstraat 136 t/m 140a. Om de bouw van de appartementen mogelijk te maken, is het ontwerpwijzigingsplan
‘Bisschopsmolenstraat 136-140A’ opgesteld. Het ontwerpbesluit, het aanvraagformulier en het akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode van 23 augustus 2018 tot en met 3 oktober 2018 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De stukken zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Bisschopsmolenstraat 136-140a.   
Gedurende de periode van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden, schriftelijk of mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het voornemen tot vaststelling van hogere grenswaarden indienen bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870 GA
Etten-Leur (o.v.v. ‘zienswijze hogere grenswaarden Bisschopsmolenstraat 136-140a’). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke website worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (legitimatie via DigiD is verplicht).

 

Etten-Leur, 22 augustus 2018.