Ontwerpwijzigingsplan ‘Bisschopsmolenstraat 136-140A’ Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan
‘Bisschopsmolenstraat’ te wijzigen voor de percelen Bisschopsmolenstraat 136 t/m 140a. Het is de bedoeling dat voor bovengenoemde percelen de huidige bestemming ‘Detailhandel en persoonlijke dienstverlening (D)’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Woondoeleinden (W)’. Wijziging van de bestemming is noodzakelijk om, na sloop van de huidige bebouwing, de bouw van 9 appartementen mogelijk te maken. Het betreft een wijziging zoals bedoeld in artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Bisschopsmolenstraat 136-140A’  (NL.IMRO.0777.0128WPBMOL136140A-2001) ligt gedurende de periode van 23 augustus 2018 tot en met 3 oktober 2018 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Bisschopsmolenstraat 136-140A’ is ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Bisschopsmolenstraat 136-140a en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Let op: de planverbeelding is te vinden onder ‘bijlagen bij de regels’.
Gedurende de periode van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan ‘Bisschopsmolenstraat 136-140A’ indienen bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan Bisschopsmolenstraat 136-140A’). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke website worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (legitimatie via DigiD is verplicht).

Etten-Leur, 22 augustus 2018.