Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Rijsbergseweg 47a, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Buitengebied ter hoogte van het perceel Rijsbergseweg 47a (gedeeltelijk) te wijzigen. Het wijzigingsplan betreft de omzetting van de agrarische bestemming ter plaatse van de voormalige bedrijfswoning in een woon- en tuinbestemming. Het agrarische bouwvlak op het perceel wordt volledig verwijderd.

Het ontwerpwijzigingsplan met plantoelichting, planregels en planverbeelding (NL.IMRO.0777.0126WPRIJSBWEG47A-2001) liggen gedurende de periode van donderdag 2 augustus 2018 tot en met woensdag 12 september 2018 in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor iedereen ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen> bestemmingsplannen> Rijsbergseweg 47a en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een iedereen mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Rijsbergseweg 47a indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “Zienswijze Rijsbergseweg 47a”). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke website worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’.

Etten-Leur, 1 augustus 2018