Besluiten van b&w

  • Verbetering waterveiligheid langs Laaksche Vaart en Leursche Haven
    Het college stelt de gemeenteraad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een aantal maatregelen ter verbetering van de waterveiligheid langs de Laaksche Vaart en Leursche Haven, waaronder de aanleg van sluizen en gemalen en dijkversterking.
  • Aanbesteding cliëntervaringsonderzoek Wmo
  • Expertteam jeugdzorg West-Brabant West
  • Advies lokale cliëntenraad op verordening cliëntenparticipatie Werkplein
  • Toezegging rentepercentage Kredietbank

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.