Besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 september 2018

De gemeenteraad heeft besloten om:

·         het bestemmingsplan Bierdragerspad vast te stellen;

·         het voorstel over de mandatering aan het college van B&W over de beslissing voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling van ruimtelijke plannen vast te stellen;

·         de 6e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West Brabant (GR BWBr) en een wijziging van de begroting 2018 van de GR BWBr vast te stellen;

·         deel te nemen aan het onderzoek ‘verstandig verder met participatie’;

·         het voorstel over het indienen van een zienswijze op het regionaal beleidsplan 2019–2022 van het Veiligheidscollege vast te stellen;

·         het voorstel over het geven van een reactie op de Economische ambitie West-Brabant, het zogenaamde ‘Koersdocument’ vast te stellen;

·         de aanpassing van de “Verordening Ambtelijke Bijstand” vast te stellen.

 

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 3 september 2018 op ‘Raad besluit’ klikken.

 

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.