Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst nr. 35 - 2018

Datum: 30 augustus 2018

Tarieven Wmo begeleiding 2019

Met ingang van 2017 sloten wij een  nieuwe overeenkomst af voor de Wmo-maatwerkvoorziening begeleiding voor een periode van 5 jaar. In deze overeenkomst is een bepaling opgenomen dat gemeenten per januari de tarieven kunnen aanpassen. Gemeenten dienen de tarieven voor 1 september aan de aanbieders kenbaar te maken. Sedert maart 2018 zijn wij hierover in overleg met de aanbieders. Na dit overleg heeft het college besloten de tarieven voor de categorieën Begeleiding Individueel Regulier en Begeleiding Groep Regulier te verhogen met de CPI index van 1,4 %. De tarieven voor de overige categorieën blijven ongewijzigd.

Meerlaags bouwen
Burgemeester en wethouders sturen de gemeenteraad een brief over meerlaags bouwen. Zij komen daarmee tegemoet aan een toezegging. De brief gaat over bouwen in meer dan vier bouwlagen. Burgemeester en wethouders zien daarvoor ruimte rondom de stedelijke knooppunten (centrum en station). Verder stellen zij de gemeenteraad voor om onder voorwaarden ook op andere locaties in woonwijken meer dan vier bouwlagen toe te staan.

Ontwerp voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. het Regionaal Beleidsplan 2019-2022
Het Veiligheidscollege heeft in de vergadering van 18 april jl. ingestemd met het ontwerp Regionaal Beleidsplan 2019-2022. In dit plan worden de beleidsdoelstellingen verwoord voor de komende vier jaar met betrekking tot de uitvoering van de politietaak in de regio. Onderdeel van het plan is ook een overzicht van de sterkteverdeling van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. De burgemeester stelt de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze uit te brengen op het ontwerpplan. Er is een ontwerp-zienswijze voorbereid met de gemeenten gelegen in het politiedistrict De Baronie. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld met deze reactie in te stemmen.

Onderhoudswerk Banjostraat, Cellostraat, Tubahof & Orgelhof
Het voorlopig ontwerp van het onderhoudswerk van vier straten in de wijk Grauwe Polder (Banjostraat, Cellostraat, Tubahof en Orgelhof) vrij te geven voor inspraak.

Actualisatie Speelplan Hooghuis
Het speelplan voor de hele wijk Hooghuis is geactualiseerd. Dit speelplan is opgesteld door een werkgroep vanuit de wijk en de wijkvereniging. Door het vrij te geven voor de inspraak krijgen alle inwoners een laatste mogelijkheid om te reageren. Indien er geen reacties komen wordt er in het najaar gestart met de uitvoering van het speelplan. De inspecties van de speeltoestellen zijn een belangrijk item om de veiligheid en de kwaliteit van speeltoestellen te borgen. Voor de komende 4 jaar zorgt de firma Repcon voor de noodzakelijke veiligheidsinspectie. Hiermee zetten we de huidige samenwerking voort.

Pilot inzet leerlingenploeg Infra in het kader van social return on investment/Duurzaam Inkopen
Het college heeft besloten om in het kader van Duurzaam Inkopen in te stemmen met de pilot om een leerlingenploeg stratenmakers in te zetten op civieltechnische werken van de gemeente.

Blijvers- en Verzilverlening levensloopbestendig aanpassen bestaande koopwoningen
Het college doet de gemeenteraad het voorstel om in te stemmen met het aanbieden van de Blijvers- en Verzilverlening om ouderen en mensen met een beperking met een eigen woning in staat te stellen hun woning levensloopbestendig aan te passen.

Antwoord op vraag ASE over meerjarensubsidiebeschikking 2018 t/m 2021
College beantwoordt vraag ASE over meerjarenbeschikking 2018 t/m 2021, in relatie tot eerder genomen raadsbesluit.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.