De openbare besluitenlijst college van B&W van 2 augustus

Openbare besluitenlijst nr. 31 - 2018

Datum: 2 augustus 2018

Procedure ontwerp herziening bestemmingsplan Buitengebied, Bollenstraat  
Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bollenstraat inclusief het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ter inzage te leggen. Daarmee start de planologische procedure voor de opheffing van het glastuinbouwbedrijf gevolgd door de bouw van twee nieuwe woningen.

Ontwerpwijzigingsplan Bisschopsmolenstraat
Het college heeft besloten om het ontwerpwijzigingsplan 'Bisschopsmolenstraat ter visie te leggen. Het wijzigingsplan is nodig om de bouw van 9 appartementen op percelen aan de Bisschopsmolenstraat mogelijk te maken. Gelijktijdig wordt de ontwerpbeschikking Vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bisschopsmolenstraat ter inzage gelegd. Met de initiatiefnemers wordt een anterieure overeenkomst gesloten.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.