De openbare besluitenlijst college van B&W van 5 juli 2018

Openbare besluitenlijst nr. 27 - 2018

Datum: 5 juli 2018

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Etten-Leur 2018
Tot op heden was het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 actief. Door gewijzigde wetgeving per 2018 is vaststelling van een aangepast beleid noodzakelijk. Door de vaststelling van de "Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Etten-Leur 2018"  komt het beleid uit 2012 te vervallen.

Werken op afspraak
Doel is om begin 2019 van gedeeltelijk op afspraak te werken, over te gaan naar volledig werken op afspraak (met uitzondering van de woensdagochtend). Zo kan de dienstverlening en de bedrijfsvoering worden geoptimaliseerd. We hanteren een overgangsperiode om onze inwoners te laten wennen. Er wordt rekening gehouden met mensen die moeite hebben met deze (nieuwe) systematiek.

Hernieuwde vlaginstructie Gemeente Etten-Leur
Regelmatig komen er verzoeken binnen van politieke partijen, belangengroeperingen, verenigingen en instellingen met het verzoek te mogen vlaggen aan de gemeentelijke gebouwen. Gemeente Etten-Leur volgt hier de officiële vlaginstructie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De uitbreiding van de vlaginstructie omvat dat Gemeente Etten-Leur zal vlaggen op verzoek instellingen met een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) certificering.
Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2017
Op grond van artikel 2.5.1. van de Wmo 2015 is de gemeente verplicht om jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. De D6-gemeenten hebben gezamenlijk I&O Research opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. In elke D6-gemeente is dit onderzoek afzonderlijk uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek in Etten-Leur zijn over de gehele linie goed. Onze ambitie is om deze goede resultaten te behouden voor de toekomst.

Uitvoeren van een ondernemerspeiling 2018
In het najaar van 2018 een Ondernemerspeiling laten uitvoeren door een extern onderzoeksbureau. Op basis hiervan worden 3 sessies georganiseerd. Bij deze sessies worden samen met de ondernemers acties geformuleerd om met de verbeterpunten aan de slag te gaan. Wat zijn hun behoeften?

Subsidie aanvraag Transformatiefonds Sociaal Domein: Tijd van je Leven Etten-Leur
De 'Tijd van je Leven' is een project om de sociale contacten te bevorderen en eenzaamheid te verminderen van kwetsbare ouderen, door het aanbieden van kunstworkshops. In deze kunstworkshops vertalen de kunstenaars de verhalen van de ouderen naar activiteiten met als doel ontmoeten en verbinden. Het project stimuleert de positieve gezondheid van ouderen en leidt daarmee tot meer zelfredzaamheid en een vermindering van de kosten voor zorg. Omdat het project voldoet aan de doelstellingen van het Transformatiefonds Sociaal Domein besluit het college een subsidie te verstrekken aan GGD West-Brabant tot een bedrag van € 25.675,-- voor de uitvoering van twee trajecten in 2018 en 2019.

Deelname onderzoek ‘Verstandig verder met participatie’
De gemeente Etten-Leur doet mee aan het  onderzoek 'Verstandig verder met participatie'. De gemeente werkt al een aantal jaren aan overheidsparticipatie. Voor een overheid die met z’n tijd meegaat en wil innoveren, is het belangrijk om inzicht te hebben in de succesfactoren voor participatief werken. Het onderzoek richt zich op het identificeren van deze succesfactoren: wanneer participatie goed gaat en wanneer niet. Ook wordt helder hoe je binnen en buiten de gemeente het leren over participatie het beste kunt bevorderen en het geleerde kunt borgen.
 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.