De openbare besluitenlijst college van B&W van 4 oktober 2018

Openbare besluitenlijst nr. 40 - 2018

Datum: 4 oktober 2018

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen en waardedocumenten
Het college stelt het informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen en waardedocumenten vast. De wetgever stelt in de Wet basisregistratie personen (BRP), de paspoortwet en het reglement rijbewijzen eisen aan de beveiliging van de uitvoeringsprocessen voor de BRP en de waardedocumenten. De verantwoordelijke bestuursorganen, burgemeester en wethouders voor de BRP respectievelijk de burgemeester voor de andere twee processen moeten jaarlijks rapporteren in hoeverre de organisatie aan deze eisen voldoet. Aan de beveiliging dient een informatiebeveiligingsplan ten grondslag te liggen, waarin de uitgangspunten en beveiligingsprocedures zijn opgenomen die invulling geven aan die eisen. Dit plan is onderdeel van het informatiebeveiligingsbeleid 2017-2020.

Vaststelling herziening bestemmingsplan Buitengebied, Bollenstraat 6 en besluit hogere grenswaarde geluid
Het ontwerp van de herziening bestemmingsplan Buitengebied, Bollenstraat 6 (opheffing van het glastuinbouwbedrijf gevolgd door de bouw van 2 nieuwe woningen) heeft tegelijkertijd met het ontwerpbesluit voor de hogere grenswaarde Wet geluidhinder, voor de zienswijze procedure ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De hogere grenswaarde is door het college vastgesteld. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.