De openbare besluitenlijst college van B&W van 27 september 2018

Openbare besluitenlijst nr. 39 - 2018

Datum: 27 september 2018

Aanbesteding cliëntervaringsonderzoek Wmo
Sinds 2015 zijn gemeenten wettelijk verplicht een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit te voeren. De 6 samenwerkende gemeenten besteden deze opdracht gezamenlijk aan. De eisen en wensen voor dit onderzoek zijn beschreven in een programma van eisen, bedoeld voor de aanbestedingsprocedure. Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel meerjarige afspraken te maken met een onderzoeksbureau om het cliëntervaringsonderzoek Wmo uit te voeren.

Expertteam jeugdzorg West-Brabant West
In 2014 is er een apart contract afgesloten met SPR!NG voor de coördinatie en financiering van het Expertteam. Dat contract loopt tot 31 december 2018. Voor een nieuw contract zal een aanbestedingsprocedure moeten worden gestart.

Advies lokale cliëntenraad op verordening cliëntenparticipatie Werkplein
De lokale cliëntenraad Sociale Zaken heeft advies uitgebracht op de verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant. Deze is op verzoek en met medewerking van de regionale cliëntenraad gewijzigd om zo de werkwijze en taakverdeling van de regionale cliëntenraad nauwkeuriger te omschrijven. De lokale cliëntenraad stelt hier wijzigingen en aanvullingen in voor. Omdat dit rechtstreeks invloed heeft op de werkwijze van de regionale cliëntenraad wil het college dit niet gewijzigd zien zonder hun medeweten en instemming. Daarom stuurt het college het advies toe aan de regionale cliëntenraad en adviseert hen te bespreken of zij deze werkwijze opnemen in hun statuten of werkafspraken.

Verbetering waterveiligheid langs Laaksche Vaart en Leursche Haven
Het college stelt de gemeenteraad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een aantal maatregelen ter verbetering van de waterveiligheid langs de Laaksche Vaart en Leursche Haven, waaronder de aanleg van sluizen en gemalen en dijkversterking.

Toezegging rentepercentage Kredietbank
Het college heeft de raad op 2 juli toegezegd in beeld te brengen of een aanpassing van het rentepercentage voor een persoonlijke lening bij de Kredietbank West-Brabant mogelijk is. Middels deze brief laat het college de raad weten dat dit mogelijk is en dat de gemeente Etten-Leur, in overleg met de Kredietbank, het rentepercentage naar beneden bij zal stellen.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.