Besluitenlijst van B&W 3 augustus 2023

 

 

Toezegging aan raad

Het college informeert de raad over het parkeren van werkbussen.

Eerste voortgangsrapportage prestatieafspraken 2023 met Alwel en HBV

Alwel, Huurdersbelangenvereniging en gemeente maakten prestatieafspraken voor 2023. Partijen maakten voor de eerste keer de balans op van de afspraken. De meeste afspraken zijn op tijd nagekomen of lopen op schema. Enkele afspraken over woonruimteverdeling en het huurbeleid lopen enige vertraging op, omdat benodigde informatie niet op tijd beschikbaar is. Afspraken over parkeernormen in relatie tot toekomstige nieuwbouw en het nieuwe accommodatiebeleid schuiven partijen door naar 2024 omdat dan benodigde onderzoeken beschikbaar zijn.

Bod Alwel naar aanleiding van landelijke afspraken met minister De Jonge

Landelijk maakten woningcorporaties en minister De Jonge in 2022 afspraken. Als uitwerking van die afspraken bracht Alwel een bod uit aan de gemeente en de Huurdersbelangenvereniging. Partijen bespraken de afgelopen maanden alle onderwerpen van het bod. Resultaat is dat verschillende aanvullende en nieuwe afspraken zijn gemaakt over extra woningbouw, nog meer aandacht voor betaalbaarheid, investeringen in duurzaamheid en leefbaarheid.

Portefeuilleaanpak verduurzaming voor vastgoedpartijen

Het college omarmt de portefeuilleaanpak van de VNG voor vastgoedpartijen. Het betreft een nieuwe werkwijze voor de energiebesparingsplicht die bedrijven hebben en biedt grote organisaties meer flexibiliteit en minder administratie. In ruil daarvoor moet hun vastgoed bovenwettelijke energieprestaties leveren.

Reservering ondersteuning Voedselbank

In maart nam het college het besluit de Voedselbank financieel te ondersteunen in hun zoektocht naar een nieuwe accommodatie. Dit blijft onveranderd. Met dit besluit heeft het college hiervoor echter andere middelen gereserveerd (Rijksmiddelen Aanpak armoede en schulden) en beschikbaar gehouden voor de aankomende 3 jaar.

Antwoordbrief raadsvragen CDA over inclusief onderwijs

Het college gaat akkoord met de brief, ter beantwoording van de raadsvragen van het CDA over inclusief onderwijs in Etten-Leur.

Antwoordbrief aan de fractie van ONS Etten-Leur op de vraag om de veteranenvlag te hijsen tijdens de jaarlijkse veteranendag

De fractie van ONS Etten-Leur vroeg het college de veteranenvlag te hijsen tijdens de jaarlijkse veteranendag. De gemeente organiseert voor de in Etten-Leur woonachtige veteranen een speciale dag later in het jaar. Zo kunnen zij de feestelijkheden tijdens de jaarlijks veteranendag bijwonen.

Brief aan raad met nadere toelichting op proces beleidsnota Maatschappelijke Accommodaties

Op 8 mei 2023 is de startnotitie behandeld in de gemeenteraad over de op te stellen beleidsnota Maatschappelijke Accommodaties. Toegezegd is om nog voor de zomervakantie met een brief aan de gemeenteraad te komen waarin nog nadere toelichting wordt gegeven.

Afwijkingsbesluit inhuur consulent Wmo

Het college besluit af te wijken van het beleid om inhuur te werven en te selecteren via Flex West-Brabant.

Verbeteractie-agenda in- en externe audits per 1 mei 2023

Team Control, de Rekenkamer en de externe accountant doen aanbevelingen ter verbetering van de bedrijfsvoering om daarmee verder in control te komen. Opvolging van deze aanbevelingen draagt bij aan het in control zijn en blijven van de organisatie. De verbeteractie-agenda is een instrument dat inzicht geeft aan MT, college en audit committee in de mate en snelheid waarin de organisatie deze aanbevelingen oppakt. Door periodiek de verbeteragenda te actualiseren, brengen en houden we beeld op de voortgang en afronding van de aanbevelingen.

Opdracht e-Connect

Het college besluit Unit4 opdracht te geven voor het leveren van e-Connect, een applicatie voor het verwerken van fysieke en elektronische facturen.

Afwijkingsbesluit verlenging contract Topdesk

Het college stemt in met een afwijking op aanbestedingseisen voor het softwarepakket Topdesk. En stemt in met de contractverlenging Topdesk voor een periode van 2 jaar vanaf 31 juli 2023.

Wijzigingen personeelshandboek

Het college heeft besloten om het personeelshandboek (versie 1.11) te wijzigen op de onderdelen; gewijzigde regeling generatiepact, regeling leasefiets en gewijzigd cameraprotocol.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.