Besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 juli 2018

De gemeenteraad heeft op 2 juli 2018 besloten om: 

  • een raadslid voor de fractie van het APB toe te laten;
  • de Kadernota 2019-2022 vast te stellen;
  • het beleidskader 2018-2021 vast te stellen;
  • de wijziging van de wegcategorie van de Stijn Streuvelslaan vast te stellen; 
  • in te stemmen met het verstrekken van een financiële ondersteuning aan de Stichting Streekomroep West-Brabant, onder bepaalde voorwaarden;
  • het voorstel over de invulling van de werkgeverscommissie voor de griffie vast te stellen.

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Zoeken