Regels voor een ‘zorgvuldige dialoog’. Verordening ruimte 2017. Gemeente Etten-Leur.

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen voor een toename van de oppervlakte van dierenverblijven voor een veehouderij? Het houden van een zorgvuldige dialoog met de omgeving is een verplichting vanuit de provinciale Verordening ruimte. De bedoeling is dat u uw plannen op tijd met uw buren bespreekt. De zorgvuldige dialoog is, sinds de wijziging van de Verordening ruimte van 15 juli 2017, verplicht bij “een toename van de bestaande oppervlakte dierenverblijf voor een veehouderij door het oprichten van gebouwen of door het in gebruik nemen van een aanwezig gebouw als dierenverblijf”. Met buren bedoelen we alle eigenaren en huurders van woningen en andere gebouwen binnen een straal van 500 meter van uw bedrijf. Daarnaast moeten op grond van jurisprudentie ook de eigenaren van nabijgelegen gronden worden uitgenodigd, voor zover die gronden liggen binnen een straal van 100 meter van het gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft.

Bij uw vergunningaanvraag moet u aantonen dat een zorgvuldige dialoog is gevoerd met uw buren/omgeving. Dat doet u door een verslag van de dialoog mee te sturen.

1.       Wat moet ik doen?

Dialoog organiseren

U organiseert een dialoog en nodigt uw buren daarvoor uit. Tussen het moment van uitnodigen en de dialoog zitten minstens twee weken.

Dialoog voeren

Een dialoog is een open gesprek tussen meerdere partijen. Wij stellen de volgende eisen aan de dialoog.

1.       U legt uit wat uw plannen zijn. Het gaat dan om de concreet aan te vragen plannen en om plannen verder in de toekomst.

2.       Omwonenden krijgen de gelegenheid om hierop te reageren.  

3.       U gaat in op de reacties. Dit kan direct tijdens de eerste dialoog of in een later vervolggesprek.

4.       U geeft aan of u wel of niet iets met de opmerkingen doet (of kunt doen).

5.       U geeft aan waarom u dit wel of niet doet (of kunt doen).

6.       Omwonenden krijgen de gelegenheid om aan te geven of zij hier wel of niet tevreden mee zijn.

Verslag maken

 1. U bent verantwoordelijk voor het maken van een verslag.
 2. In het verslag beschrijft u het gevolgde proces.
 3. U maakt een verslag van het gesprek (of de gesprekken). Daarin vermeldt u in ieder geval:
  • Waar en wanneer de dialoog heeft plaatsgevonden.
  • Wie er uitgenodigd zijn voor de dialoog.
  • Wie er aanwezig waren als eigenaar/gebruiker van welk object.
  • Wie zich eventueel heeft afgemeld of wie afwezig was zonder afmelding.
  • Een weergave van de 6 punten omschreven bij het onderdeel ‘Dialoog voeren’.
  • U rondt het verslag af met een samenvatting en met de uiteindelijke uitkomst van het gesprek.
 4. Als er toezeggingen gedaan zijn, dan legt u deze in het verslag vast.
 5. Als het plan naar aanleiding van de dialoog wordt bijgesteld, geeft u duidelijk aan wat de wijzigingen zijn ten opzichte van het oorspronkelijke plan.
 6. Als u ervoor kiest uw plan niet bij te stellen, onderbouwt u waarom u daarvoor kiest.
 7. U stuurt het verslag naar alle genodigden (ook de afwezigen).
 8. De genodigden kunnen binnen een af te spreken termijn reageren op het verslag. Zij sturen deze reacties naar u.  
 9. U beantwoordt deze reacties en geeft aan hoe u daarmee omgaat.

Verslag meesturen met vergunningaanvraag

-          U levert het verslag samen met eventuele reacties van uw omgeving en uw antwoord daarop aan bij het aanvragen van de vergunning.

Op het moment dat tijdens de procedure relevante wijzigingen in het plan optreden, bent u verplicht uw omgeving hierover in te lichten.

2.       Hoe werkt het?

Er is een dialoog gevoerd

De gemeente bepaalt of de dialoog zorgvuldig is gevoerd. Hierbij spelen de volgende vragen een belangrijke rol:

a.       Is de buurt goed geïnformeerd over de plannen?

b.      Heeft de ondernemer kennis genomen van de bevindingen van de buurt?

c.       Hoe gaat de ondernemer rekening houden met de bevindingen van de buurt?

d.      Is er sprake van een goede verslaglegging conform de eisen?

Als er sprake is van een zorgvuldige dialoog, dan wordt de aanvraag verder in behandeling genomen.

Er is geen zorgvuldige dialoog gevoerd

Is de dialoog niet gevoerd? Of is dat niet zorgvuldig gebeurd?  Dan is de aanvraag omgevingsvergunning niet compleet. Op grond van artikel 2.3 lid h van de Ministeriele regeling Omgevingsrecht (Mor) wordt de aanvraag dan niet-ontvankelijk verklaard en niet verder in behandeling genomen.