Ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied, Bankenstraat 80

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Buitengebied ter hoogte van het perceel Bankenstraat 80 (gedeeltelijk) te wijzigen. Het wijzigingsplan betreft de omzetting van de agrarische bestemming ter plaatse van de voormalige bedrijfswoning in een woon- en tuinbestemming. Het agrarische bouwvlak op het perceel wordt volledig verwijderd.

Het ontwerp-wijzigingsplan met plantoelichting, planregels en planverbeelding (NL.IMRO.0777.0107WPBANKENSTR80-2001) liggen gedurende de periode van donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019 in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor iedereen ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Bankenstraat 80 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied, Bankenstraat 80 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “Zienswijze Bankenstraat 80”). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke website worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’. (https://etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/UVWXYZ/Zienswijze)

Etten-Leur, 17 april 2019