Vooraankondiging voorbereiden bestemmingsplan voor de locaties Zwartenbergseweg 17 en Zundertseweg 67A, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een bestemmingsplan in voorbereiding is voor de locaties Zwartenbergseweg 17 en Zundertseweg 67A. Met het bestemmingsplan wordt de planologische mogelijkheid voor het houden van een vleeskalverenhouderij verplaatst van de Zundertseweg 67A naar de Zwartenbergseweg 17. Deze bekendmaking betreft een vooraankondiging. Naar aanleiding hiervan is het niet mogelijk om een reactie in te dienen. Er liggen ook geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over dit voornemen. Via een afzonderlijke publicatie wordt bekend gemaakt op welk moment het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd met de mogelijkheid om reacties in te dienen.

Etten-Leur, 10 april 2019