Wijzigingsplan Sander-Banken, Haansberg 28A Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij met  toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan ‘Sander-Banken’ hebben gewijzigd. De wijziging betreft het deel van het perceel Haansberg 28A ten zuiden van de bestaande woning. Dit deel krijgt een bouwvlak voor de bouw van een vrijstaande woning.

Het besluit en wijzigingsplan ‘Sander-Banken, Haansberg 28A’ met toelichting, planregels, planverbeelding en bijbehorende onderzoeken (NL.IMRO.0777.0131WPHAANSBERG28A-3001) liggen gedurende de periode van donderdag 11 april tot en met donderdag 26 mei 2019 in het informatiecentrum in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Haansberg 28A en via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op adres of code).

Gedurende de periode van ter inzage legging kan tegen het wijzigingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA ’s Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door die belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden.

 

Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat op het verzoek beslist is.


Etten-Leur, 10 april 2019