Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Haansberg 41, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij met toepassing van artikel 3.6 lid1 sub a Wet ruimtelijke ordening het wijzigingsplan Buitengebied, Haansberg 41 gewijzigd hebben vastgesteld. Het betreft de vergroting van het bouwvlak van een boomkwekerijbedrijf met een landschappelijke inpassing.

Het wijzigingsbesluit inclusief het vastgestelde wijzigingsplan met plantoelichting, planregels en planverbeelding (NL.IMRO.0777.0122WPHAANSBERG41-3001) liggen gedurende de periode van donderdag 9 april 2020 tot en met donderdag 21 mei 2020 in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl>plannen > (ver)bouwen> bestemmingsplannen> Haansberg 41 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzagelegging kan tegen het wijzigingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA ’s Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpwijzigingsbesluit alsmede die belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden. De belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijzigingen, kan eveneens van deze beroepsmogelijkheid gebruik maken.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat op het verzoek beslist is.

Etten-Leur, 8 april 2020