Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Voedselbos Bollendonk’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.6.4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (2013) inclusief de daarbij behorende herzieningen te wijzigen voor het perceel kadastraal bekend als ETN01.O.151 aan het Windgat nabij de voormalige stortplaats Bollendonk, zoals ook aangegeven op de planverbeelding. Wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk om medewerking te kunnen verlenen aan de omzetting van de agrarische bestemming op dit perceel in een natuurbestemming voor de aanleg van een voedselbos. In verband met de voorgenomen ontwikkeling is het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Voedselbos Bollendonk’ opgesteld.

Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Voedselbos Bollendonk’ (NL.IMRO.0777.0184WPVOEDBOLDONK-2001) inclusief de daaraan ten grondslag liggende stukken ligt gedurende de periode van 20 april 2023 tot en met 31 mei 2023 voor iedereen ter inzage in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Voedselbos Bollendonk en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Voedselbos Bollendonk’ indienen bij het college van Etten-Leur, Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur > bezwaar, klacht, aansprakelijk > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 19 april 2023