Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Zundertseweg 38, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij op grond van de Wet geluidhinder op 7 februari 2023 hogere grenswaarden voor het wegverkeerslawaai hebben vastgesteld voor het realiseren van twee nieuwbouwwoningen aan de Zundertseweg 38 in Etten-Leur. Het betreft twee Ruimte voor Ruimte-woningen die opgenomen zijn in het vastgestelde bestemmingsplan ‘Zundertseweg 38’ (NL.IMRO.0777.0177ZUNDERTSEWEG38-3001).

 

Het vaststellingsbesluit en het daaraan ten grondslag liggende akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 6 april 2023 tot en met 19 mei 2023 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De stukken zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder ‘Inwoner’ > ‘Bouwen en (ver)bouwen’ > ‘Bestemmingsplannen’ > ‘Zundertseweg 38’.
 

Gedurende de periode 6 april 2023 tot en met 19 mei 2023 kan door een belanghebbende tegen het collegebesluit van 7 februari 2023 tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder Zundertseweg 38 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van hogere waarden treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Etten-Leur, 5 april 2023