Besluiten van B&W van 30 maart

  • Convenant Thuis in de Wijk
  • Plan van aanpak Woonzorgvisie
  • Beheer- en investeringsplan verkeersregelinstallaties
  • Vaststelling Collegeverklaring ENSIA 2022 en verantwoordingsrapportages BAG, BGT, BRO en WOZ
  • Projectopdracht Beleidsnota Maatschappelijke Accommodaties
  • Beantwoorden vragen fractie Leefbaar Etten-Leur inzake subsidiemogelijkheden domeinoverstijgend samenwerken
  • Schriftelijke steun aan de Voedselbank
  • Raadinformatie naheffing Attero


De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.