Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Zundertseweg 68’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.6.4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (2013) inclusief de daarbij behorende herzieningen voor het plangebied Zundertseweg 68 te wijzigen. Wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk om medewerking te kunnen verlenen aan de omzetting van de het voormalige agrarische bedrijf met bedrijfswoning in een reguliere woning. Hierbij wordt de agrarische bestemming gedeeltelijk omgezet in een woonbestemming met tuinbestemming en het agrarisch bouwvlak omgezet in een bij een woning passend bestemmingsvlak. In verband met de voorgenomen ontwikkeling is het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Zundertseweg 68’ opgesteld.

Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Zundertseweg 68’ (NL.IMRO.0777.0179WPZUNDERTSEW68-2001) inclusief de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en overige stukken ligt gedurende de periode van 6 april 2023 tot en met 17 mei 2023 voor iedereen ter inzage in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Zundertseweg 68 en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Zundertseweg 68’ indienen bij het college van Etten-Leur, Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur > bezwaar, klacht, aansprakelijk > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 5 april 2023