Vastgesteld bestemmingsplan ‘Zundertseweg 38’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 maart 2023 het bestemmingsplan ‘Zundertseweg 38’ (NL.IMRO.0777.0177ZUNDERTSEWEG38-3001) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Zundertseweg 38’ heeft betrekking op de locaties Zundertseweg 38 en Galgepad 4. Herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk om medewerking te kunnen verlenen aan de herontwikkeling van het voormalige horecabedrijf. Het voormalige horecabedrijf verdwijnt en in plaats daarvan komen twee Ruimte voor Ruimte-woningen. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning.

Het besluit tot vaststelling en de daarbij behorende stukken waaronder het raadsvoorstel, het bestemmingsplan en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken liggen gedurende de periode 6 april 2023 tot en met 19 mei 2023 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder ‘Inwoner’ > ‘Bouwen en (ver)bouwen’ > ‘Bestemmingsplannen’ > ‘Zundertseweg 38’ en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0777.0177ZUNDERTSEWEG38-3001.

Gedurende de periode 7 april 2023 tot en met 19 mei 2023 kan door een belanghebbende tegen het raadsbesluit van 13 maart 2023 tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Zundertseweg 38’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 5 april 2023