Vastgesteld wijzigingsplan Schoenmakershoek-Oost, Donkerstraat 29 te Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij met toepassing van artikel 3.6 lid1 sub a. Wet ruimtelijke ordening het wijzigingsplan Schoenmakershoek-Oost ter hoogte van Donkerstraat 29 ongewijzigd hebben vastgesteld. De wijziging houdt in het vergroten van het bouwvlak van het agrarische bedrijf tot 1,5 ha. De vergroting is nodig voor de bouw van een werktuigenberging en stro-opslag en de uitbreiding van de ruwvoedersleufsilo’s.

Het wijzigingsbesluit inclusief het vastgestelde wijzigingsplan met plantoelichting, planregels en planverbeelding (NL.IMRO.0777.0121WPDONKERSTR29-3001) liggen gedurende de periode van donderdag 15 augustus 2019 tot en met donderdag 26 september 2019 in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor iedereen ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl > Plannen en (ver)bouwen> bestemmingsplannen> Donkerstraat 29, of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzagelegging kan tegen dit wijzigingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA Den Haag. Beroep kan alleen worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 14 augustus 2019