Vastgesteld wijzigingsplan de Streek, 2012, patiowoningen Markiezaathof

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 30 juli 2019 hebben besloten om het ‘Wijzigingsplan de Streek, 2012, patiowoningen Markiezaathof’ (NL.IMRO.0777.0135WPMARKIEZAATHF-3001) ongewijzigd vast te stellen. Het wijzigingsplan heeft betrekking op delen van de gronden gelegen aan het Markiezaathof. Hiermee wordt het mogelijk om extra zes patiowoningen te bouwen. Het vaststellingsbesluit, de plantoelichting, planregels en planverbeelding liggen gedurende de periode 15 augustus 2019 tot en met 26 september 2019 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4, Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder inwoner > alle onderwerpen > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Markiezaathof. Daarnaast zijn het vaststellingsbesluit, de plantoelichting, de planregels en de planverbeelding ook raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de periode van 16 augustus 2019 tot en met 26 september 2019 kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend bij burgemeester en wethouders over het ontwerp-vaststellingsbesluit alsmede belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot burgemeester en wethouders te wenden. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep heeft ingesteld tevens een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het vaststellingsbesluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Etten-Leur, 14 augustus 2019