Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen inzake zonnepark Bollendonkseweg in Etten-Leur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maakt bekend dat zij op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens is om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ten behoeve van de realisatie van een zonnepark aan de Bollendonkseweg. De aanvraag om omgevingsvergunning voorziet in het realiseren van een zonnepark op de voormalige vuilstortplaats op het perceel, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie O, nummer 108, plaatselijk bekend Bollendonkseweg, ongenummerd. De aanvraag is bekend onder zaaknummer 2019OG0229-01.

 

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 17 juni 2019 besloten om naar aanleiding van deze aanvraag om omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen af te geven. De aanvraag om omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

  1.             het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wabo);

2.            het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 2.1, lid 1, onder b, van de Wabo);

3.            Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo).

 

Ter inzage

De aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 22 augustus 2017 gedurende 6 weken, tot en met 2 oktober 2019, ter inzage gelegd in het Stadskantoor van de gemeente Etten-Leur. Het bezoekadres is: Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur.  Daarnaast zijn de aanvraag, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing, de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Etten-Leur en overige stukken digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.etten-leur.nl, via Plannen en (ver)bouwen > Vergunning, melding en informatievoorziening > Zonnepark Bollendonkseweg. Deze gegevens zijn ook beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer  NL.IMRO.0777.OVZONPARKBDW.


Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan iedereen gemotiveerd, bij voorkeur schriftelijk (geen e-mail), zijn zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA in Etten-Leur. In het geval er voorkeur wordt gegeven aan het indienen van een mondelinge zienswijze, kan er contact worden opgenomen met team ‘Planologie en beleid’, te bereiken via het algemene telefoonnummer 14 076.

 

Etten-Leur, 21 augustus 2019