Ontwerp-bestemmingsplan Stationsplein 21-25, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode van 8 augustus 2019 tot en met 18 september 2019 voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Stationsplein 21-25” (NL.IMRO.0777.0141STATIONSPL2125-2001). Het bestemmingsplan “Stationsplein 21-25” voorziet in de bouw van 75 appartementen aan Stationsplein 21-25 (De 4 Leeuwen) te Etten-Leur.

Het ontwerp-bestemmingsplan met plantoelichting, planregels, planverbeelding en bijbehorende onderzoeken is in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur in te zien. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Stationsplein 21-25 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan een ieder mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze indienen over het ontwerp-bestemmingsplan “Stationsplein 21-25” bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “Zienswijze Stationsplein 21-25”). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke internetpagina worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’.
(https://etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/UVWXYZ/Zienswijze)

Etten-Leur, 7 augustus 2019