Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder plangebied Stationsplein 21-25, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij op grond van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen voor de bouw van woningen in het plangebied Stationsplein 21-25 (NL. IMRO.0777.0141STATIONSPL2125-2001). Het betreft hogere waarden wegverkeerslawaai ten gevolge van de Stationsplein/Anna van Berchemlaan van maximaal 60 dB en ten gevolge van de Spoorlaan van maximaal 58 dB en spoorweglawaai van maximaal 65 dB.

Het ontwerpbesluit en het daaraan ten grondslag liggende akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 8 augustus 2019 tot en met 18 september 2019 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Stationsplein 21-25 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan een ieder mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze indienen over het voornemen tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “Zienswijze hogere waarde Wgh Stationsplein 21-25”). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke website worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’.
(
https://etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/UVWXYZ/Zienswijze)

Etten-Leur, 7 augustus 2019