Ontwerpbestemmingsplan Kloostervelden, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode 20 augustus 2020 tot en met 30 september 2020 het ontwerpbestemmingsplan Kloostervelden (NL.IMRO.0777.0147KLOOSTERVELDEN-2001) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken voor iedereen ter inzage liggen in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder inwoner > plannen, bouwen en verbouwen > bestemmingsplannen > Kloostervelden. Daarnaast zijn het ontwerpbestemmingsplan en de onderzoeken raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan Kloostervelden heeft betrekking op de onbebouwde gronden gelegen tussen de weg Streek en Tamboerijn. Dit gebied is het voormalige houtproduktiebos van het Withofterrein. Dit ontwerp maakt het mogelijk om maximaal 142 woningen te bouwen. Het zijn grondgebonden woningen en appartementen. Daarnaast is er ruimte voor wegen, parkeren, groen en water. Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over het ontwerpbestemmingsplan Kloostervelden een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur> bezwaar, klacht, aansprakelijkheid > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 19 augustus 2020