Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Heigatstraat 15’, Etten-Leur

(in combinatie met Hoge Bremberg 22c)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ voor de locaties Heigatstraat 15 en Hoge Bremberg 22c te wijzigen. Wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk om medewerking te kunnen verlenen aan het uitbreiden van het op de locatie Heigatstraat 15 gevestigde glastuinbouwbedrijf naar 8 ha glasopstand, het uitbreiden van de bedrijfsruimten en het aanleggen van een watervoorziening. Om uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf mogelijk te maken, wordt het agrarisch bouwvlak van Hoge Bremberg 22c van vorm veranderd en verkleind.
In verband met de voorgenomen ontwikkelingen is het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Heigatstraat 15’ opgesteld.
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Heigatstraat 15’ (NL.IMRO.0777.0119WPHEIGATSTR15-2001) inclusief de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en overige stukken ligt gedurende de periode 6 augustus 2020 t/m 16 september  2020 voor iedereen ter inzage in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Plannen, bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Heigatstraat 15 en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de periode van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Heigatstraat 15’ indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur > bezwaar, klacht, aansprakelijk > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 5 augustus 2020