Besluiten van b&w

Openbare besluitenlijst nr. 49 - 2018

Datum: 6 december 2018

Voorgenomen fusie tussen Stichting PCO Etten-Leur en Stichting PCPO

Het college geeft positief advies over de voorgenomen fusie tussen Stichting PCO Etten-Leur en Stichting PCPO. PCO Etten-Leur voert het gezag over drie protestants-christelijke basisscholen in de gemeente Etten-Leur. Enige tijd geleden is PCO Etten-Leur een oriëntatie gestart op een mogelijke aansluiting bij een groter schoolbestuur. Die aansluiting is gevonden in Stichting PCPO.

Stand van zaken aangevraagde subsidies 2019

Het college stelt de subsidieplafonds en de structurele subsidies voor 2019 vast. Waar mogelijk geeft het college meerjaren-subsidies af, om het voor organisaties gemakkelijker te maken. Door het jaar heen kunnen organisaties nog incidentele subsidies aanvragen. Subsidie en andersoortige ondersteuning zijn instrumenten om de gestelde maatschappelijke effecten te bereiken. De gemeente verstrekt onder andere ondersteuning en subsidie op het  gebied van welzijn, zorg, wijk, sport, cultuur en toerisme & recreatie. Onder de noemer van werk en inkomen verstrekt de gemeente subsidies op het gebied van armoedebestrijding. Voor het programma Wonen verstrekt de gemeente subsidie voor het in stand houden en restaureren van monumenten. Het college neemt kennis van het totaaloverzicht subsidies met de argumentatie voor toekenning of afwijzing. Daarnaast neemt het college kennis van het feit dat er in de subsidieplafonds van aankomend jaar wordt geanticipeerd op de beleidsontwikkelingen die al zijn ingezet of de komende jaren gaan komen.

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019

Het college stelt het aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019 vast. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur en de plaatsen en tijdstippen waarop tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.