Ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied, Midden Donk 4, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Buitengebied ter hoogte van het perceel Midden Donk 4 (gedeeltelijk) te wijzigen. Het wijzigingsplan betreft de omzetting van de agrarische bestemming ter plaatse van de voormalige bedrijfswoning in een woon- en tuinbestemming. Het agrarische bouwvlak op het perceel wordt volledig verwijderd.

Het ontwerp-wijzigingsplan met plantoelichting, planregels en planverbeelding (NL.IMRO.0777.0124WPMIDDENDONK4-2001) liggen gedurende de periode van donderdag 13 december 2018 tot en met woensdag 24 januari 2019 in het informatiecentrum in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Midden Donk 4 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied, Midden Donk 4 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “Zienswijze Midden Donk 4”). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke internetpagina worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’.
(https://www.etten-leur.nl/Web_formulieren/In_productie/Zienswijze_indienen).

Etten-Leur, 12 december 2018