Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Triangeldreef 21, het Carillon’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken op grond van de Algemene inspraakverordening gemeente Etten-Leur bekend, dat gedurende de periode 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 het voorontwerp bestemmingsplan ‘Triangeldreef 21, het Carillon’ (NL.IMRO.0777.0132TRIANGELDR21-1001) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken voor iedereen ter inzage liggen in het informatiecentrum van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder Inwoner > Alle onderwerpen > Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Triangeldreef 21, het Carillon. Daarnaast is het voorontwerp bestemmingsplan raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het voorontwerp ‘Triangeldreef 21, het Carillon’ heeft betrekking op het perceel Triangeldreef 21 (voormalige locatie basisschool het Carillon) en de onbebouwde gronden gelegen tussen Vedelring 152 en Beiaard 391. Dit voorontwerp maakt het mogelijk om patiowoningen en rijenwoningen te bouwen. De patiowoningen zijn gepland op het perceel Triangeldreef 21. De rijenwoningen zijn gepland op de gronden gelegen tussen de Vedelring 152 en Beiaard 391. Daarnaast is in het plangebied ruimte voor een toegangsweg, parkeerplaatsen en groen met speelgelegenheid. Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, een inspraakreactie indienen bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur.

Etten-Leur, 5 december 2018