Vastgesteld bestemmingsplan ‘Lage Donk 45’ in Etten-leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 december 2019 het bestemmingsplan ‘lage Donk 45’ (NL.IMRO.0777.0138LAGEDONK45-3001) ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het bouwen van een vervangende woning en het verbeteren van de bereikbaarheid van het perceel Lage Donk 45. Bij het plan is ook een landschappelijke inpassing opgenomen.

 

Het besluit tot vaststelling en de daarbij behorende stukken, waaronder het raadsvoorstel en het bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 12 december 2019 tot en met donderdag 23 januari 2020 voor iedereen ter inzage. Deze stukken kunnen tijdens openingstijden worden ingezien in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.etten-leur.nl >plannen en (ver)bouwen> bestemmingsplannen> Lage Donk 45. U treft dan de stukken aan in pdf-bestand. Daarnaast kunt u het bestemmingsplan digitaal raadplegen via de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Gedurende de hiervoor genoemde periode kan alleen door een belanghebbende die redelijkerwijze niet in de gelegenheid is geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019 te 2500 EA ’s Gravenhage. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt ook binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Etten-Leur, 11 december 2019