Ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzake herstructurering Lange Brugstraat 53 in Etten-Leur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maakt bekend dat zij op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Schoenmakershoek’ ten behoeve van de herstructurering van de locatie Lange Brugstraat 53 in Etten-Leur.

 

De aanvraag om omgevingsvergunning voorziet in het bouwen van 1 vrijstaande woning en 6 aaneengesloten woningen met bijbehorende bouwwerken.

De aanvraag om omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

  1. Bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
  2. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1 onder c Wabo).

 

De aanvraag is bekend onder het gemeentelijk kenmerk 2019OG0508-01.

 

Ter inzage

De aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 december 2019 gedurende 6 weken, tot en met 30 januari 2020, ter inzage gelegd in het Stadskantoor van de gemeente Etten-Leur. Het bezoekadres is: Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur.

 

De aanvraag en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, via de IMRO code: NL.IMRO.0777.0149OVLBRUGSTR53-2001, of via de gemeentelijke website: www.etten-leur.nl, via ‘Inwoner’ > ’Plannen en (ver)bouwen’ > ‘Vergunning, melding en informatievoorziening’ > ‘Lange Brugstraat 53’.

 

Zienswijze

Alvorens een definitief besluit te nemen, stelt het college eenieder in de gelegenheid om tegen het voornemen, gedurende de genoemde periode van terinzagelegging, zienswijzen, bij voorkeur schriftelijk (geen e-mail), in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Wij maken u erop attent dat tegen de uiteindelijke beschikking uitsluitend beroep kan worden ingediend als er een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. In het geval er voorkeur wordt gegeven aan het indienen van een mondelinge zienswijze, kan er contact worden opgenomen met team ‘Planologie en beleid’, te bereiken via het algemene telefoonnummer 14 076

 

Etten-Leur, woensdag 18 december 2019