Vastgesteld bestemmingsplan Stationsplein 21-25

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 december 2019 het bestemmingsplan Stationsplein 21-25 (NL.IMRO.0777.0141STATIONSPL2125-3001) gewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is op twee punten gewijzigd. Het bestemmingsplan Stationsplein 21-25 voorziet in de bouw van 75 appartementen aan Stationsplein 21-25 (De 4 Leeuwen) te Etten-Leur.

Het besluit tot vaststelling, het bijbehorende raadsvoorstel, het bestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken liggen gedurende de periode 26 december 2019 tot en met 6 februari 2020 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > Plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Stationsplein 21-25 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan tegen het raadsbesluit van 16 december 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan Stationsplein 21-25 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan alsmede een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Op het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Stationsplein 21-25 is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden er worden aangevoerd tegen het raadsbesluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Etten-Leur, 24 december 2019