Verleende omgevingsvergunning kappen van bomen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend.

Verzenddatum besluit:                30 november 2021

Intern kenmerk:                              2021OG0721-01

Omschrijving project:    Het kappen van 13 Quercus rubra

Locatie:                                               De Provincie Noord-Brabant gaat een groot onderhoud uitvoeren aan de provinciale weg N640. Aan de weg worden verkeerskundige ingrepen aangebracht, met het oog op een veilige weginrichting. Om die reden worden er 13 st. eiken gekapt en worden er 27 bomen terug geplant op het grondgebied van de gemeente Etten-Leur.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken (met ingang van de dag na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. In dat geval kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda, ook worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het indienen van het verzoek wordt griffierecht geheven.