Besluiten van B&W

 • Prestatieafspraken met Alwel en HBV jaarschijf 2022
 • Perspectief wonen en woningbouw 2022 sub regio Breda
 • Inkoopstrategie niet-vrij-toegankelijke zorg West-Brabant West 2023 e.v.
 • Brief gemeenteraad over toezegging monitoring participatie
 • Onderzoek maaiwerkzaamheden in eigen beheer
 • Adviesrecht raad en participatieplicht onder de Omgevingswet
 • Delegatiebesluit wijzigen omgevingsplan
 • Transformatievergoeding en tegemoetkoming huisvestingslasten Jeugdbescherming Brabant
 • Vaststellen ‘Regionaal beleidskader 2022 tot en met 2025 Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant’
 • Aanwijzen toezichthouder Wmo
 • Addendum anterieure overeenkomst Realisatie Zonnepark Bollendonkseweg
 • Plan van aanpak Omgevingsplan

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.