Ontwerp-besluit omgevingsvergunning inzake het wijzigen van de omgevingsvergunning voor het oprichten van Zonnepark Bollendonk op de voormalige vuilstortplaats aan de Bollendonkseweg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maakt bekend dat zij op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ten behoeve van het aanbrengen van enkele wijzigingen in de op 28 oktober 2019 verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark op de voormalige vuilstort aan de Bollendonkseweg in Etten-Leur.

 

Verklaring van geen bedenkingen

Voor de wijzigingen in de op 28 oktober 2019 verleende omgevingsvergunning is geen verklaring van geen bedenkingen vereist. Op 22 oktober 2019 heeft de gemeenteraad een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven als bedoeld in artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht voor het realiseren van een zonnepark aan de Bollendonkseweg. Op de wijzigingen is de algemene verklaring van geen bedenkingen van toepassing zoals deze op 19 december 2011 door de raad is vastgesteld.

 

Inhoud plan

De onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning voorziet in het wijzigen van de reeds verleende omgevingsvergunning (dossiernummer 2019OG0299-01, verleend op 28 oktober 2019) voor het oprichten van een zonnepark op de voormalige vuilstort. De wijzigingen betreffen: het aanpassen van de draagconstructie, het wijzigen van het type zonnepanelen, het aanpassen van het bebouwd oppervlak door het aantal zonnepanelen te verminderen en het aanpassen van de locatie van het inkoopstation. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2021OG0373-01.

 

De beschreven wijzigingen passen niet in het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Gebleken is dat de wijzigingen niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Het gemeentebestuur is daarom voornemens om af te wijken van het bestemmingsplan en om een omgevingsvergunning te verlenen. De aanvraag om omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

  1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
  2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo).

 

Ter inzage

Het ontwerp-besluit omgevingsvergunning ligt op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 23 december 2021 gedurende 6 weken, tot en met 2 februari 2022, ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente Etten-Leur. Het bezoekadres is: Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur.

 

Daarnaast zijn de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing en overige stukken digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.etten-leur.nl via ‘Inwoner > Bouwen en verbouwen > Omgevingsvergunningen (ter inzage) > Zonnepark Bollendonk’.

 

 

 

Zienswijze

Gedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp-besluit omgevingsvergunning indienen. Zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA in Etten-Leur.

 

Eventuele zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur > bezwaar, klacht, aansprakelijk > zienswijze indienen).

 

Etten-Leur, woensdag 22 december 2021