Verleende omgevingsvergunning kappen van bomen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend.

Verzenddatum besluit:                6 december er 2022

Intern kenmerk:                              2022OG0692-01

Omschrijving project:    Het kappen van 1 Knotwilg  

Locatie:                                  Achterzijde woning Lage Vaartkant 62, de boom is van binnen rot en is aan het doorscheuren. Er wordt  in de directe omgeving een boom herplant.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken (met ingang van de dag na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.