Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Zundertseweg 38, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij op grond van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden voor het wegverkeerslawaai vast te stellen voor het realiseren van twee nieuwbouwwoningen aan de Zundertseweg 38 in Etten-Leur. Het betreft twee Ruimte voor Ruimte-woningen die opgenomen zijn in het ontwerpbestemmingsplan ‘Zundertseweg 38’ (NL.IMRO.0777.0177ZUNDERTSEWEG38-2001).

 

Het ontwerpbesluit en het akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 8 december 2022 tot en met 18 januari 2023 voor iedereen ter inzage in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De stukken zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Zundertseweg 38.

 

Gedurende de periode van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over het voornemen tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder Zundertseweg 38 een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Bestuur > Bezwaar, klacht, aansprakelijkheid > Zienswijze indienen.

 

Etten-Leur, 7 december 2022