Ontwerpbestemmingsplan ‘Zundertseweg 38’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (2013) inclusief de daarbij behorende herzieningen voor het plangebied Zundertseweg 38 te herzien. Herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk om medewerking te kunnen verlenen aan de herontwikkeling van het voormalige horecabedrijf. Het voormalige horecabedrijf verdwijnt en in plaats daarvan komen twee Ruimte voor Ruimte-woningen. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning. In verband met de voorgenomen ontwikkeling is het ontwerpbestemmingsplan ‘Zundertseweg 38’ opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zundertseweg 38’ (NL.IMRO.0777.0177ZUNDERTSEWEG38-2001) inclusief de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en overige stukken ligt gedurende de periode van 8 december 2022 tot en met 18 januari 2023 voor iedereen ter inzage in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Plannen, Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Zundertseweg 38 en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Zundertseweg 38’ indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur > bezwaar, klacht, aansprakelijk > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 7 december 2022