Ontwerpbestemmingsplan Zundertseweg 6, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode 8 december 2022 tot en met 18 januari 2023 het ontwerpbestemmingsplan Zundertseweg 6 (NL.IMRO.0777.0181ZUNDERTSEWEG6-2001) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken voor iedereen ter inzage liggen in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Zundertseweg 6. Daarnaast zijn het ontwerpbestemmingsplan Zundertseweg 6 en de onderzoeken raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan Zundertseweg 6 heeft betrekking op de gronden gelegen op de hoek van de Zundertseweg en de Streek. Dit ontwerp maakt het mogelijk om een woning toe te voegen tussen Zundertseweg 6 en Streek 3 en het bestaande bouwvlak op het perceel Zundertseweg 6 te verbreden richting de Streek.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over het ontwerpbestemmingsplan Zundertseweg 6 een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl onder Bestuur > Bezwaar, klacht, aansprakelijkheid > Zienswijze indienen.

Etten-Leur, 7 december 2022