Overeenkomst Zundertseweg 6, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat er een (anterieure) overeenkomst is gesloten in verband met het bestemmingsplan ‘Zundertseweg 6’. Het plangebied is kadastraal bekend als sectie L nummers 8444 en 13343. Het bestemmingsplan ‘Zundertseweg 6’ maakt het mogelijk om een woning toe te voegen tussen Zundertseweg 6 en Streek 3 en het bestaande bouwvlak op het perceel Zundertseweg 6 te verbreden richting de Streek.

 

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt van 8 december 2022 tot en met 18 januari 2023 ter inzage in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Bovendien is deze beschrijving te raadplegen op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Zundertseweg 6. Het ontwerpbestemmingsplan ligt in dezelfde periode ter inzage met de mogelijkheid daarop te reageren.

 

Tegen de gesloten overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.

 

Etten-Leur, 7 december 2022