Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, Zandspui 45’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 22 november 2022 het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Zandspui 45’ ongewijzigd hebben vastgesteld. Dit wijzigingsplan is opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan het van vorm veranderen van het bouwvlak op de locatie Zandspui 45.

Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Zandspui 45’ (NL.IMRO.0777.0173WPZANDSPUI45-3001), inclusief de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en overige bijlagen, liggen gedurende de periode 8 december 2022 tot en met 19 januari 2023 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Plannen, bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Zandspui 45 en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode 8 december 2022 tot en met 19 januari 2023 kan door een ieder tegen het besluit van 22 november 2022 tot gewijzigde vaststelling van het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Zandspui 45’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 7 december 2022