Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Grauwe Polder 51 in Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan “Buitengebied” ten behoeve van Gezinshuis Windmee. De aanvraag om omgevingsvergunning betreft het “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1 onder c Wabo). De onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning voorziet in het gebruiken van een gedeelte van het bestaande bijgebouw als afhankelijke woonruimte. De aanvraag is bekend onder zaaknummer 2018OG0467-01.

Verklaring van geen bedenkingen niet vereist

De gemeenteraad heeft in de periode 11 januari 2019 tot en met 25 januari 2019 aangegeven dat de aanvraag vraag valt onder de gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen, zoals besloten in de raad van 19 december 2011, niet vereist is.

Ter inzage

De aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 21 februari 2019 tot en met 4 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegd in het Stadskantoor van de gemeente Etten-Leur. Het bezoekadres is: Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Daarnaast zijn de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing digitaal te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > Vergunning, melding en informatievoorziening > Gezinshuis Windmee.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan iedereen gemotiveerd mondeling, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. zienswijze 2018OG0467-01). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke website worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’. (https://www.etten-leur.nl/Web_formulieren/In_productie/Zienswijze_indienen).

Etten-Leur, 20 februari 2019