Besluit hogere grenswaarde geluid ‘Hanekinderstraat 4’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur delen mede dat zij op 8 januari 2019 hebben vastgesteld hogere grenswaarden wegverkeerslawaai voor de nieuw te bouwen woning op het perceel Hanekinderstraat 4. De bouw van deze woning is geregeld in het bestemmingsplan ‘Hanekinderstraat 4’ (NL.IMRO.0777.0130HANEKINDERSTR4-3001). Het besluit, de aanvraag en het akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode van 28 februari  tot en met 11 april 2019 voor eenieder ter inzage in het Stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Bovendien zijn de gegevens raadpleegbaar op de gemeentelijke internetsite (www.etten-leur.nl > Inwoner > Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Hanekinderstraat 4. Gedurende de periode van 1 maart tot en met 11 april 2019 kan door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerp besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden of een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze hiertoe niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden wegverkeerslawaai treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Etten-Leur, 27 februari 2019