Archiefbesluit

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij op 4 februari 2020 een besluit genomen hebben over het archief van het Gemeentebestuur van Etten-Leur over de periode 1990-1999. Deze archieven worden volgens de bepalingen van de Archiefwet 1995 overgedragen aan de gemeentelijke archiefbewaarplaats van het West Brabants Archief in Bergen op Zoom en worden daardoor openbaar. Het genoemde besluit beperkt deze openbaarheid voor een aantal archiefstukken met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.  Het besluit ligt ter inzage in het stadskantoor. Tegen het besluit kunnen belanghebbenden volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur. Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. De termijn gaat in op de dag na publicatie van deze bekendmaking.

 

Etten-Leur, 12 februari 2020