Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder plangebied Juvenaat, voormalig Edward Poppeterrein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij op grond van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen voor de bouw van woningen in het plangebied Juvenaat, voormalig Edward Poppeterrein (NL. IMRO.0777.0148JUVENAAT-2001). Het betreft hogere waarden spoorweglawaai van maximaal 63 dB.

Het ontwerpbesluit en het daaraan ten grondslag liggende akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 13 februari 2020 tot en met 25 maart 2020 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Juvenaat, voormalig Edward Poppeterrein en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze indienen over het voornemen tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “Zienswijze hogere waarde Wgh Juvenaat”). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke internetpagina worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’.
(
https://etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/UVWXYZ/Zienswijze)

Etten-Leur, 12 februari 2020