Ontwerpbestemmingsplan Juvenaat, voormalig Edward Poppeterrein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode van 13 februari 2020 tot en met 25 maart 2020 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Juvenaat, voormalig Edward Poppeterrein” (NL.IMRO.0777.0148JUVENAAT-2001). Het bestemmingsplan “Juvenaat, voormalig Edward Poppeterrein” voorziet in de herontwikkeling van het voormalige Edward Poppeterrein in Etten-Leur tot een woongebied met 120 woningen.

Het ontwerp-bestemmingsplan met plantoelichting, planregels, planverbeelding en bijbehorende onderzoeken is in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur in te zien. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Juvenaat, voormalig Edward Poppeterrein en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan een ieder mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan “Juvenaat, voormalig Edward Poppeterrein” bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “Zienswijze Juvenaat”). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke internetpagina worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’.
(
https://etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/UVWXYZ/Zienswijze)

Etten-Leur, 12 februari 2020