Ontwerpbestemmingsplan ‘Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode 13 februari 2020 tot en met 25 maart 2020 het ontwerpbestemmingsplan ‘Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a’ (NL.IMRO.0777.0129MENMOERHOEVE-2001) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken voor iedereen ter inzage liggen in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder inwoner > plannen, bouwen en verbouwen > bestemmingsplannen > Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a. Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a’ heeft betrekking op de locaties Zundertseweg 66 en 66a (Menmoerhoeve). Dit ontwerpbestemmingsplan maakt volledige horeca in het natuurstudiecentrum en het gebruik van een schapenweide als (overloop)parkeervoorziening mogelijk. Daarnaast voorziet het ontwerp-bestemmingsplan in een juridisch-planologische verankering van een aantal onderwerpen voor de locaties Zundertseweg 66 en 66a. Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over het ontwerpbestemmingsplan ‘Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a’ een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur> bezwaar, klacht aansprakelijkheid > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 12 februari 2020